Contact

Home / Contact

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
นางทัศนีย์ แซ่ลิ้ม
E-mail : tassanee@tkpark.or.th
โทรศัพท์ 02 264 5963 ถึง 65 ต่อ 112 (ฝ่ายวิชาการ) มือถือ 086 557 6596

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
(องค์การมหาชน)
เลขที่ 999/9 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02 264 5963-5 โทรสาร 02 264 5966
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 09.30 – 17.30 น.

อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 Dazzle Zone
เลขที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02 257 4300 โทรสาร 02 257 4332
เปิดบริการ อังคาร – อาทิตย์ 10.00 – 20.00 น. (ปิดบริการทุกวันจันทร์)