อรรถพล อนันตวรสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำรงตำแหน่งบริหาร เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา และเลขานุการสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและโท ด้านการสอนสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และปริญญาเอก Ph.D. (Candidacy) หลักสูตรสิ่งแวดล้อม การพัฒนา และความยั่งยืน (Interdisciplinary/International program on Environment, Development and Sustainability) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีบทบาทสำคัญในการทำงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ และ ‘Thai Civic Education’ หรือศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย เคยได้รับทุนทำวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยฝึกหัดครูของญี่ปุ่นประมาณหนึ่งปีครึ่ง เป็นหนึ่งในนักการศึกษารุ่นใหม่ที่ติดตาม วิเคราะห์ สะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการศึกษาไทย และการศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ ได้อย่างลุ่มลึกคมคายและน่ารับฟัง