NAMES

รายชื่อผู้ลงทะเบียนงานประชุม TK Forum 2020
“Finland Library and Education in the Age of Disruption”
วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเอส 31 ถนนสุขุมวิท
* ข้อมูลวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
1 นางสาว กชกร เจริญศิลป์
2 นางสาว กนกกร กมลเพ็ชร
3 นางสาว กนกวรรณ ยีหวังเจริญ
4 นางสาว กมลชนก นามวงษา
5 นาย กฤษณะพงศ์ ศรีภัททิยานนท์
6 นางสาว กษมา หมันหลี
7 นางสาว กัญธนัช กัญธัญญ์ธาดา
8 นาย กัณณพงศ์ บรรดาศักดิ์
9 นาย กันตพงศ์ พุ่มอยู่
10 นางสาว กันติยา ทรัพย์มี
11 นางสาว กาญจนา พู่กลั่น
12 นางสาว กาญจนา โจมสติ
13 นางสาว กิตติกา ขุนหมื่น
14 นาย​ กิตติคุณ​กฤดา​กร​ สุขปัญญา​
15 นาวสาว กิตติยา ลือดาว
16 นาย กีรติ พงศ์บัณฑิตพิสิฐ
17 นางสาว กุลภรณ์ ริมวิเชียร
18 นางสาว กุสุมา มุ่งสวัสดิ์
19 นาย เกรียงวุธ นีละคุปต์
20 นาง เกศริน เอนก
21 นาย เกษมสันต์ วีระกุล
22 นางสาว เกษราภรณ์ คงควร
23 ผศ. เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร
24 นาย เกียรติพร  หวังภัทรพงศ์
25 นาย โกสินทร์ จินดานุช
26 นาง ขวัญชนก พุทธจันทร์
27 นางสาว เขมจิรา อุทธศรี
28 นาง จงจิต พุฒขาว
29 นาย จรัญ มาลัยกุล
30 นาง จรินทร์ คิดหมาย
31 ดร. จอมขวัญ ผลภาษี
32 นางสาว จำเรียง จงเกาะกลาง
33 นาง จินตนา เอี่ยมคง
34 นางสาว จินตหรา ร่วมรัก
35 ว่าที่ ร.ต. จิรชัย บูรณะฤทธิ์ทวี
36 นางสาว จิรนาถ อนันตชัย
37 นางสาว จิรสุตา คุณติรานนท์
38 นาย จิรายุ บรรณเกียรติ์
39 นางสาว จีรกาญจน์ รุ่งโรจน์วุฒิพงศ์
40 นางสาว จีราพร ศรีสอาด
41 นางสาว จุฑาพร สายเพ็ชร์
42 นางสาว จุฑามาศ ดุษฎีสุนทรสกุล
43 ผศ. จุฑามาศ ไพบูลย์ศักดิ์
44 นางสาว จุฑามาศ บุญเย็น
45 นาง จุรี สังขภิญโญ
46 นาง จุรีรัตน์ แสงคำ
47 นางสาว เจนจิรา อาบสีนาค
48 นาง เจริญรัตน์ เรือนเรือง
49 นาย ฉลอง เพชรพราว
50 นาย ฉัตรชัย สุขุม
51 นางสาว ฉัตรทริกา อิทธิอนันต์กุล
52 นางสาว ชญานิษฐ์ เอ่งฉ้วน
53 นาง ชนกพร จุฑาสงฆ์
54 นางสาว ชนัญชิดา ภาชีศัพท์
55 นางสาว ชนันภรณ์ อารีกุล
56 นางสาว ชนารัตน์ ยิ้มแฉ่ง
57 นางสาว ชนิษฎายามล อุตสี
58 นาย ชโนทัย เจริญเนือง
59 ผศ. ดร. ชมนาด บุญ​อารี​ย์
60 นาง ชมบุญ ลาภอุปถัมภ์
61 นางสาว ชลนรี กล่อมใจ
62 นางสาว ชลลดา เอกสกุล
63 นาง ชวนพิชญ์ รัตนาไพบูลย์
64 นาย ชัชชัย ปานปรีดา
65 นางสาว ชัชนก บำรุงวงศ์
66 นาย ชัยวัฒน์ น่าชม
67 นาย ชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช
68 นาย ชาญวิทย์ จันทร์อำนวยพร
69 นางสาว ชุติมา เต็มรังษี
70 นางสาว ชุลีพร จันทรามยุเรศ
71 นาง ชุลีรัตน์ เจ็กแตงพะเนาว์
72 นางสาว โชติมา วัฒนะ
73 นางสาว ฌานิกา สัจวิโรจน์
74 นางสาว ญาดาภรณ์ จันทร์ทับ
75 นางสาว ฐิตยากาญจน์ ศรีวังพล
76 นางสาว ฐิตาภา จิตต์ภักดี
77 นาย ฐิติ คำหอมกุล
78 นางสาว ฐิติ​มา​ ธรรม​บำรุง
79 นาย ณฐพล เพชรพรรณ
80 นาย ณรงค์กร พันธุ์ประการ
81 นางสาว ณัฎฐิญา ประมวล
82 นางสาว ณัฏฐธิดา วิกาหะ
83 นางสาว ณัฏฐนิช พฤตประพัฒน์พร
84 นางสาว ณัฏฐิรา อำพลพรรณ
85 นางสาว ณัฐกานต์ ปานศรี
86 นางสาว ณัฐชยา วชิรปัทมา
87 นางสาว ณัฐฐิณี ซ่อนกลิ่น
88 นาง ณัฐดินี ชมภูเอี่ยม
89 นางสาว ณัฐธิดา เหลืองเดชานุรักษ์
90 นาย ณัฐนนท์ ปิติวงษ์
91 นางสาว ณัฐนันท์ อมรานันทศักดิ์
92 นางสาว ณัฐพร จุ้ยเดช
93 นาง ณัฐยา ตันเจริญ
94 นางสาว ณัฐวรรณ เฉลิมสุข
95 นาย ณัฐวุฒิ​ ตัณฑุมาศ
96 นาง ณุชชญา อินรวม
97 นาย ดนัย ธัญภัทรานนท์
98 นางสาว ดวงใจ ทวยพวก
99 นางสาว ดวงรัตน์ ดีขั้ว
100 นางสาว ดาราพร มาตขาว
101 นางสาว ดารินทร์ ตันติประเสริฐศรี
102 นางสาว ดุษษา โชติกวิบูลย์
103 นาย ถนัด สุขศรี
104 นางสาว ทชาภัทร ขลิบปั้น
105 นาย ทรงพล จันทร์เพชร
106 นาง ทรรศน์พร เริ่มก่อกุล
107 นาย ทวีศักดิ์ เอี่ยมไพศาล
108 นางสาว ทอแสง ศรีอาริยะรุ่งเรือง
109 นาง ทักษพร จินตพยุงกุล จันทโคต
110 ผศ. ทักษิณา วิไลลักษณ์
111 นาง ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล
112 นางสาว ทัศนีย์ แสงจันทร์
113 นาย ทัฬหวิชญ์ ฐิติรัตน์สกุล
114 นางสาว ทารินทร์ สะท้อนดี
115 นาย เทอดพงศ์ เต็งไตรรัตน์
116 นาย ธนกฤต จิตอารีย์
117 นางสาว ธนพรรณ ธนันทา
118 นาย ธนพัฒน์ เผ่ามานะเจริญ
119 นาย ธนภาส หลำเพิกสืบ
120 นาย ธนวัฒน์ มิ่งมณี
121 นาย ธนวัฒน์ เสริฐสุวรรณกุล
122 นาย ธนัน รัตนโชติ
123 นางสาว ธนิดา ผิวผ่อง
124 นางสาว ธนิตา สูตรสุวรรณ
125 นางสาว ธนินท์ธร เพ็ชรไพโรจน์
126 นางสาว ธัญชนก เพชรจรูญ
127 ดร. ธัญญริญญ์ จิรกุลธนศิริโชติ
128 อาจารย์ ธิดา พิทักษ์ สินสุข
129 นางสาว ธิราวรรณ นาคามดี
130 นาย ธีรภัทร แผ่นภาษิต
131 นาย นคพล เอื้อทวีทรัพย์
132 นาง นงค์นุช อุทัยศรี
133 นาง นงลักษณ์ บัทเลอร์
134 นางสาว นพรัตน์ พนอพัฒนาชัย
135 นางสาว นพรัตน์ มุณีรัตน์
136 นาง นภาภรณ์ เอี่ยมงาม
137 นาย นรศิ พุกกะมาน
138 นางสาว นรินทร์ทิพย์ ศรีขจร
139 นางสาว นริศรา เพชรพนาภรณ์
140 นางสาว นริสรา พงค์หลง
141 นาย นฤพนธ์ คล้ายยวงทอง
142 นาง นวพรรษ วิจิตรวงษ์
143 นางสาว นวภัทรสรณ์ แสงอาทิตย์
144 น.อ.หญิง นวรัตน์ ทองสลวย
145 นาง นวลจันทร์ บุญหนู
146 นาย นันทพงศ์ ฉันทดิลกพร
147 นาง นันทพร แสงยุนนท์
148 นาย นันทพล จั่นเงิน
149 นาย นันทิศักดิ์ สุเมธยาจารย์
150 นาง นัยนา สมควร
151 นาย นัยมินทร์ สมหวัง
152 นางสาว นาริสา ทับทิม
153 นางสาว นารีรัตน์ เกตุทัต
154 นางสาว นารีรัตน์ แสงมาน
155 นางสาว นิตยา กนกมงคล
156 นางสาว นิตยา บุญมาก
157 นางสาว นิภาพร ไทยโสภา
158 นางสาว นิวรา จะปะกิยา
159 นางสาว นิศรา ชัยเขียว
160 นาย เนตร โพธิ์เขียว
161 นาย บงการ คงหวัง
162 นาย บุญยฤทธิ์ โคตรวงศ์
163 นาง บุศริน ตราตรี
164 นาง เบญจภรณ์ อนันต์วณิชย์ชา
165 นาย ปณชัย ไตรศรี
166 นางสาว ปนัดดา บุญสิงห์
167 นางสาว ปภัสรา อาษา
168 นาย ปรเมศวร์ ศิริรัตน์
169 นาง ประนอม ศรีขจร
170 นางสาว ประภาสิริ เกิดเขาทะลุ
171 นาย ปรันตป์ บุญแก้ว
172 นางสาว ปริณดา มารมย์
173 นางสาว ปริยฉัตร เวทยนุกูล
174 ร.ต. ปรีดี ปลื้ม​สำราญ​กิจ​
175 นาง ปลื้มจิตร ศรีเทพ
176 นางสาว ปวีณ์ธิดา เนตรหาญ
177 นางสาว ปวีณ์สุตา พรหมศิริ
178 นาง ปวีนา ภู่ทอง
179 นางสาว ปัญชลี เรืองสมุทร
180 นาย ปัญญชาติ วงษ์ปัญญา
181 นางสาว ปัญญาวรรณ ไกรรักษ์
182 นางสาว ปานตะวัน น้อยมะโน
183 นาง ปิ่นรัตน์ สังข์บัวแก้ว
184 นางสาว ปิยนุช ประใจครบุรี
185 นาย ปิยะณัฐ อังสนันท์สุข
186 นางสาว ปิยะธิดา เวียงทอง
187 นางสาว ปิยะวรรค์ ปิ่นแก้ว
188 นางสาว ปุณณิศา งิ้วราย
189 นางสาว ปุณยาพร จีระประภา
190 นางสาว เปรมฤดี กิมทอง
191 นางสาว ผดุงรัตน์ โมมีเพชร
192 นาง ผุสดี โห้ใจอารย์
193 นาย พงษ์นรินทร์ ลีละอำไพกุล
194 นางสาว พชรพร อมรประสิทธิ์
195 นางสาว พนิตชนก ดำเนินธรรม
196 นาย พยนต์ มัทวานุกูล
197 นางสาว พรทิพย์ ชวดนันท์
198 นางสาว พรทิพย์ เอื้ออภัยกุล
199 นางสาว พรประภา สินธุนาวา
200 นางสาว พรรษวรรณ วิวุฒิ
201 นาย พรหมพัฒน์ จันทร์กระจ่าง
202 นางสาว พรอุรา อุรีรัมย์
203 นาย พฤทธิ ไม้เรียง
204 นางสาว พลอยชมภู ลาภเสริมส่ง
205 นางสาว พัชรลักขณ์ ดิษยะศริน ตะเวทิกุล
206 นางสาว พัชรวรรณ วรพล
207 นางสาว พัชราภร ทองประไพ
208 นางสาว พัชรินทร์ สีมา
209 นางสาว พัณณิตา สันตะจิตต์
210 นางสาว พัทธนันท์ คุปติรุจีมานัส
211 นางสาว พันธุ์นิภา ศรีเผือก
212 นางสาว พิชญวดี อารีนิจ
213 นาย พิชัย ชาฎา
214 นางสาว พิชามญชุ์ ท่าจีน
215 นางสาว พิมภรณ์ สุขสำราญ
216 นางสาว พิมลวรรณ หงษ์ทอง
217 นาง พิศมัย นุ่มสวัสดิ์
218 นาย พีรสันต์ ลำต้น
219 นาย พีรสิทธิ์ น้อยวัฒน์
220 นาย พุฒิพงศ์ ประเสริฐชัยพร
221 นางสาว เพ็ญพรรณ จารุสาร
222 นางสาว เพ็ญวิษา เกียรติดุริยกุล
223 นาง เพ็ญศิริ ชินะวงศา
224 นางสาว เพ็ญสภาค กาเยาว์
225 นางสาว ไพลิน จับใจ
226 นางสาว ภคินี เผือกสูงเนิน
227 นางสาว ภัทรมน อู่เงิน
228 นางสาว ภัทราวดี ศรีมาตย์
229 นาย ภานุวัฒน์ โพธิวัฒน์
230 นางสาว ภาวินี จีนาวุธ
231 นาง ภาสพรรณี มหายศ
232 นาย ภิธาร คำสีทา
233 นาย ภูมิพงษ์ ขวัญชื้น
234 นางสาว มณฑาทิพย์ ลิ้มชื่น
235 นางสาว มณีรัตน์ เมืองประสิทธิ์
236 นางสาว มนชิดา เรือนเงิน
237 นางสาว มนัสนันท์ สุวรรณฉิม
238 นางสาว มรุญา พูลทรัพย์
239 นางสาว มลฤดี เรืองนุช
240 นางสาว มลฤดี ทวีมา
241 นางสาว มัญชรี ศรีวิชัย
242 นางสาว มัญชุกานต์ ช่อผกา
243 นางสาว มัยซูรีย์ เบ็ญตะเหล็บ
244 นาย มาณิช อินทฉิม
245 นางสาว มาริษา มารอบี
246 นางสาว มาเลีย โรว์
247 นาย เมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์
248 นางสาว เมธาวี ขุยจันทึก
249 นางสาว ยัสมี เยงเลาะ
250 นางสาว รจนีย์ นารินนท์
251 นางสาว รชตะ ตะเคียนนุช
252 นางสาว รสสุคนธ์ ผุยสาธรรม
253 นาง รักชนก บุตตะโยธี
254 นาง รักชนก บุตตะโยธี
255 นาง รัชดา เชื้อบุญมี
256 นางสาว รัชนก ทองขาวขำ
257 นางสาว รัชนี พรสี่
258 นางสาว รัดใจ เปียแก้ว
259 นางสาว รัตนพร รักการค้า
260 นางสาว รัตนวดี เศรษฐจิตร
261 นาง รัตน์ษา กางกร
262 นางสาว ราตรี ธรรมโชติ
263 นางสาว รินรดา วิจิตรจินดา
264 นางสาว รุ้งทิพย์ ห่อวโนทยาน
265 นาง รุ่งเรือง จอมศรี
266 ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
267 นาง รุจิรา ฟูเจริญ
268 นางสาว รุสนีดา ดอเลาะ
269 ดร. โรแลนด์ ลีนเนอร์
270 นางสาว ฤทัยรัตน์ ครือเครือ
271 นางสาว ลียาห์ วงศ์สารศรี
272 นาย ลูอิส เดอ เรเยส
273 นางสาว วฎากร กั้นเกษ
274 นางสาว วธนัน ถ้วนถวิล
275 นาย วรฐ อัศวลาภสกุล
276 นาย วรพจน์ บุญพร
277 นางสาว วรรณพร บุญญาสถิตย์
278 นางสาว วรรณภรณ์ อนุอัน
279 นางสาว วรรณวิชฎา นาคแดง
280 นาย วรวิทย์ ชินเจริญกิจ
281 นางสาว วรัญญา วงค์ตั้ง
282 นางสาว วราพร พรหมชนะ
283 นาย วรินทร์ วิรุณพันธ์
284 นางสาว วริยา จิณณธนพงษ์
285 นางสาว วริศรา สอนจิตร
286 นาย วรุตม์ เพชรเกอร์
287 นาย วัชรพงษ์ จันทร์ตรี
288 นาง วัชรินทร์ ตามประทีป
289 นางสาว วัฒนาวดี พุ่มไชย
290 นางสาว วัลฤดี โมอ่อน
291 นาง วัลลภา อรุณพัลลภ
292 นางสาว วาทินี แซ่ลิ้ม
293 นางสาว วาทินี แซ่ลิ้ม
294 นางสาว วาสนา พรมมาศร
295 ว่าที่ ร.ต.หญิง วิภาวดี โก๊ะเค้า
296 นางสาว วิภาวดี ชัยเกษตรไพบูลย์
297 นางสาว วิมล จรุงจรส
298 นาง วิไล พฤษปัญจะ
299 นาย วิศว ชนะภัย
300 นาย วิสุทธิ์ ถาวรรัตน์
301 นาย วีระชาติ กุลสิทธิ์
302 นาย ศตพล เกิดอยู่
303 นาง ศศิธร ศิริรัตนากูล
304 ผศ.ดร. ศศิพิมล ประพินพงศกร
305 นางสาว ศศิวิมล มานิตกุล
306 นาย ศักดินนท์ แหยมสุขสวัสดิ์
307 ดร. ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว
308 ดร. ศิรินาถ แสณภ์ เจมิสัญฐ์
309 นาง ศิริพร โหตรภวานนท์
310 นาง ศิริพิมพ์ ศิริสันติสกุล
311 นาง ศิริยุภา เลาหภิญโญจันทรา
312 นางสาว ศิริรัตน์ ศิริชีพชัยยันต์
313 นางสาว ศิริลักษณ์ ราชพัฒน์
314 นางสาว ศิริลักษณ์​ อรรถ​ชัย​ยะ​
315 นางสาว ศิริวิภา บุตรสนม
316 นาย ศุภกฤต โพธิ์วรสุนทร
317 นาย ศุภโชค สังฆพันธ์
318 นาง ศุภญา ไม่มีทุกข์
319 นาง ศุภธิดา ธรรมสุทธิวัฒน์
320 นางสาว ศุภนิจ ศรีรักษ์
321 นางสาว ศุภรางศ์ สุขถาวรธรรม
322 นาง ศุภลักษณ์ ลิ้มแดงสงวน
323 นางสาว ศุภวรรณ สายวัฒน์
324 นาย สติ ฤทธิ์มหันต์
325 นาย สมเกียรติ ภู่เจริญ
326 นาย สมบูรณ์ เหล่าวงศ์วัฒนา
327 นาง สมปอง มิสสิตะ
328 นางสาว สมพัตสร สุขใจธรรม
329 นางสาว สมหฤทัย สุวรรณ
330 นางสาว สมัญญา ฆ้องทอง
331 นางสาว สรัญญา รักษาภักดี
332 นางสาว สลิลทิพย์ มีผิว
333 นางสาว สันทะนี ศรีสุธรรม
334 นางสาว สาวิตรี จงสุวัฒน์ชัย
335 นางสาว สิตานันท์ นครจันทร์
336 นาง สินรา ฤทธิ์มหันต์
337 นางสาว สิรยาภรณ์ ผาลาวรรณ
338 นาย สิรวิชญ์ จาดป้อม
339 นางสาว สิริน มีชัย
340 นางสาว สิรินทร์ ย้วนใยดี
341 นาง สิริลักษณ์ ธรรมธร
342 นางสาว สึไพ ประดิษฐ์ภูมิ
343 นางสาว สุขุมาล ผดุงศิลป์
344 นางสาว สุชัญญา ชาปัญญา
345 นางสาว สุชาดา งามวัฒนจินดา
346 นาย สุชาติ ชาติวรรณ
347 นางสาว สุดใจ พรหมเกิด
348 นาง สุดารัตน์ ช้างเชื้อวงษ์
349 นางสาว สุดารัตน์ คำภา
350 นาย สุทธิชัย ไตรเม​ศวร์​
351 นาง สุทธิดา ธาดานิติ
352 นาง สุธาทิพ ธัชยพงษ์
353 นางสาว สุนิดา บุญญานนท์
354 นาง สุปริญา ลุลิตานนท์
355 นาย สุพจน์ องค์วรรณดี
356 นางสาว สุพรรษา เกาศล
357 นางสาว สุพิศ บายคายคม
358 พันตรีหญิง สุภัทราภรณ์ กุลภา
359 นาง สุภาพร สมจิตต์
360 นางสาว สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์
361 นางสาว สุภาพร วงษา สปีคแมน
362 นาง สุภาวดี หาญเมธี
363 นางสาว สุมาลี วาทีหวาน
364 นาย สุรนิตย์ ชุมสาย ณ อยุธยา
365 นางสาว สุรารักษ์ ศรีรังษ์
366 นาง สุวรรณี มุสิกปักษ์
367 ผศ.ดร. สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง
368 อ. ดร. เสาวภา หลิมวิจิตร
369 นาง เสาวภา ศักดา
370 นางสาว แสงเดือน ผ่องพุฒ
371 นางสาว แสงอรุณ อนุเคราะห์
372 นางสาว เหมือนแพร วัฒนะโชติ
373 นาง อชิรญา บุญญานุกูลกิจ
374 นางสาว อณัญญา บุญสนอง
375 นาย อภิชาติ  ประเสริฐ 
376 นาง อภิญญา หนูมี
377 นาย อภิศักดิ์ แซ่จึง
378 นางสาว อรทัย วารีสอาด
379 นาย อรรณพ สุทธิศิริ
380 นางสาว อรุณวรรณ ยมหา
381 นางสาว อรุณศรี จันทร์ทรง
382 นางสาว อ้อมขวัญ เวชยชัย
383 นางสาว อัญชญา แสวงทรัพย์
384 นางสาว อัฏฐิภา จุลพิสิฐ
385 นาย อัฐพล วาปี
386 นางสาว อัมพร อู่รัชตมาศ
387 นางสาว อาภรณ์ ไชยสุวรรณ
388 นางสาว อาริษา บูระภาพ
389 นางสาว อารียา ดอมา
390 นางสาว อุดมพร เข็มเฉลิม
391 นางสาว อุทมพร ซ้อนจันดี
392 นางสาว อุบลรัตน์ จำนงสุข
393 นาย เอกรัฐ ซากีรี
394 Ms. Pimpattra Patsadupradit