CONTACT

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
นางทัศนีย์ แซ่ลิ้ม
E-mail : tassanee@tkpark.or.th
โทรศัพท์ 02 264 5963 ถึง 65 ต่อ 112 (ฝ่ายพัฒนาองค์ความรู้)
มือถือ 086 557 6596
สถาบันอุทยานการเรียนรู้
สังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน)

เลขที่ 999/9 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02 264 5963-5 โทรสาร 02 264 5966
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 09.30 – 17.30 น.